بنیاد فرهنگی بین المللی مادر / هیأت مدیره بنیاد مادر

هیأت مدیره بنیاد مادر

زهرا افتخاری
  • رئیس هیأت مدیره
عبدالعلی شمس
  • نائب رئیس هیأت مدیره
سیده معصومه دستغیب
  • عضو هیات مدیره و خزانه دار
مهین عسکری
  • عضو هیأت مدیره
محسن عابدی
  • بازرس علی البدل