هیأت امنای بنیاد مادر

پروفسور جعفر مهراد

پروفسور جعفر مهراد

رئیس هیأت امنا
مهندس غلامرضا محمدی

مهندس غلامرضا محمدی

بنیانگذار بنیاد مادر و نایب رئیس هیات امنا
علی نویدگویی

علی نویدگویی

عضو هیأت امنا
سید مهرداد هاشمی

دکتر سید مهرداد هاشمی

عضو هیأت امنا
مهین عسکری

مهین عسکری

عضو هیأت امنا
زهرا افتخاری

دکتر زهرا افتخاری

عضو هیأت امنا
زهرا سمیعی یزدی

زهرا سمیعی یزدی

عضو هیأت امنا
عبدالعلی شمس

عبدالعلی شمس

عضو هیأت امنا