هیأت امنای بنیاد مادر

مهندس غلامرضا محمدی

مهندس غلامرضا محمدی

بنیانگذار بنیاد مادر و عضو هیات امنا
پروفسور جعفر مهراد

پروفسور جعفر مهراد

نایب رئیس هیأت امنا
ناصر امامی

استاد ناصر امامی

عضو هیأت امنا
علی نویدگویی

علی نویدگویی

عضو هیأت امنا
سید مهرداد هاشمی

دکتر سید مهرداد هاشمی

عضو هیأت امنا
فاطمه دژبخش

دکتر فاطمه دژبخش

عضو هیأت امنا
سعیده ابراهیمی

دکتر سعیده ابراهیمی

عضو هیأت امنا
مهین عسکری

مهین عسکری

عضو هیأت امنا
زهرا سمیعی یزدی

زهرا سمیعی یزدی

عضو هیأت امنا