هیأت امنای بنیاد مادر

پروفسور جعفر مهراد

پروفسور جعفر مهراد

  • رئیس هیأت امنا
مهندس غلامرضا محمدی

مهندس غلامرضا محمدی

  • بنیانگذار بنیاد مادر و نایب رئیس هیات امنا
عبدالعلی شمس

عبدالعلی شمس

  • عضو هیأت امنا
سید مهرداد هاشمی

دکتر سید مهرداد هاشمی

  • عضو هیأت امنا
مهین عسکری

مهین عسکری

  • عضو هیأت امنا
زهرا افتخاری

دکتر زهرا افتخاری

  • عضو هیأت امنا
زهرا سمیعی یزدی

زهرا سمیعی یزدی

  • عضو هیأت امنا
عبدالحسین مصدقی فر

عبدالحسین مصدقی فر

  • عضو هیأت امنا
قانع

دکتر محمدرضا قانع

  • عضو هیأت امنا
هوشنگ مصطفوی

هوشنگ مصطفوی

  • عضو هیأت امنا