مشاوران

پروفسور جعفر مهراد
  • مشاور بین المللی
علی نویدگویی
  • مشاور اجتماعی
سید مهرداد هاشمی
  • مشاور مدیریت
زهرا افتخاری
  • مشاور آموزشی
افسانه صفوی
  • مشاور علمی و پژوهشی
به پژوه
  • مشاور روانشناسی
عبدالعلی شمس
  • مشاور اجتماعی
عبدالحسین مصدقی فر
  • مشاور حقوقی
زهرا سمیعی یزدی
  • مشاور و مسئول امور اجرایی
مظفرالدین سمیع پور
  • مشاور پزشکی