مشاوران

پروفسور جعفر مهراد

پروفسور جعفر مهراد

مشاور بین المللی
ناصر امامی

استاد ناصر امامی

مشاور فرهنگی
علی نویدگویی

علی نویدگویی

مشاور اجتماعی
سید مهرداد هاشمی

دکتر مهرداد هاشمی

مشاور مدیریت
زهرا افتخاری

دکتر زهرا افتخاری

مشاور آموزشی
افسانه صفوی

پروفسور افسانه صفوی

مشاور علمی و پژوهشی
فاطمه دژبخش

دکتر فاطمه دژبخش

مشاور پزشکی
نسرین دانش

دکتر نسرین دانش

مشاور روانشناسی
حبیب هادیان فرد

دکتر حبیب هادیان فرد

مشاور روانشناسی
نگین هادی

دکتر نگین هادی

مشاور مادر و کودک
بابک شمشیری

دکتر بابک شمشیری

مشاور خانواده
عبدالعلی شمس

عبدالعلی شمس

مشاور اجتماعی
سعیده ابراهیمی

دکتر سعیده ابراهیمی

مشاور پژوهشی
عبدالحسین مصدقی فر

عبدالحسین مصدقی فر

مشاور حقوقی
هوشنگ مصطفوی

هوشنگ مصطفوی

مشاور حقوقی
هوشنگ خضری

هوشنگ خضری

مشاور حقوقی
زهرا سمیعی یزدی

زهرا سمیعی یزدی

مشاور و مسئول امور اجرایی
حیدر صفرپور

دکتر حیدر صفرپور

مشاور و مسئول پدران جوان
نعیمه بایرام پور

نعیمه بایرام پور

مشاور و مسئول مادران جوان
مظفرالدین سمیع پور

مظفرالدین سمیع پور

مشاور پزشکی