مشاوران

پروفسور جعفر مهراد
 • مشاور بین المللی
علی نویدگویی
 • مشاور اجتماعی
سید مهرداد هاشمی
 • مشاور مدیریت
زهرا افتخاری
 • مشاور آموزشی
افسانه صفوی
 • مشاور علمی و پژوهشی
بابک شمشیری
 • مشاور روانشناسی
عبدالعلی شمس
 • مشاور اجتماعی
عبدالحسین مصدقی فر
 • مشاور حقوقی
هوشنگ مصطفوی
 • مشاور حقوقی
زهرا سمیعی یزدی
 • مشاور و مسئول امور اجرایی
مظفرالدین سمیع پور
 • مشاور پزشکی