مشاوران

پروفسور جعفر مهراد

پروفسور جعفر مهراد

 • مشاور بین المللی
علی نویدگویی

علی نویدگویی

 • مشاور اجتماعی
سید مهرداد هاشمی

دکتر مهرداد هاشمی

 • مشاور مدیریت
زهرا افتخاری

دکتر زهرا افتخاری

 • مشاور آموزشی
افسانه صفوی

پروفسور افسانه صفوی

 • مشاور علمی و پژوهشی
فاطمه دژبخش

دکتر فاطمه دژبخش

 • مشاور پزشکی
حبیب هادیان فرد

دکتر حبیب هادیان فرد

 • مشاور روانشناسی
نگین هادی

دکتر نگین هادی

 • مشاور مادر و کودک
بابک شمشیری

دکتر بابک شمشیری

 • مشاور روانشناسی
عبدالعلی شمس

عبدالعلی شمس

 • مشاور اجتماعی
سعیده ابراهیمی

دکتر سعیده ابراهیمی

 • مشاور پژوهشی
عبدالحسین مصدقی فر

عبدالحسین مصدقی فر

 • مشاور حقوقی
هوشنگ مصطفوی

هوشنگ مصطفوی

 • مشاور حقوقی
هوشنگ خضری

هوشنگ خضری

 • مشاور حقوقی
زهرا سمیعی یزدی

زهرا سمیعی یزدی

 • مشاور و مسئول امور اجرایی
مظفرالدین سمیع پور

مظفرالدین سمیع پور

 • مشاور پزشکی